Польська мова

fullsize

Практична мета курсу польської мови полягає в опануванні студентами вмінь і навичок усіх видів мовленнєвої діяльності в межах програмової тематики.

Засвоєння структури мови відбувається в типових комунікативних контекстах і основних видах комунікативної діяльності (слуханні, говорінні, читанні, письмі).

Слухання дає змогу сформувати навички  та вміння сприймати монологічне й діалогічне мовлення викладача, студентів і носія мови (в аудіозаписі), а також активізувати навички сприйняття на слух лексичного матеріалу, текстів у подачі викладача й аудіо запису за тематикою курсу.

Говоріння сприяє формуванню  та розвитку  навичок розмовного мовлення в монологічній і діалогічній формах за темами згідно з програмою курсу. Студенти повинні володіти лексичним матеріалом і використовувати його в розмові, враховуючи фонетичні та граматичні особливості польської мови.

Навички читання формуються на базі вправ і текстів. Разом із навичками розуміння прочитаного формуються та розвиваються навички і вміння правильно вимовляти звуки як ізольовано, так і в мовленнєвому потоці.

Письмо сприяє формуванню навичок правопису окремих лексичних одиниць, граматично оформлених речень і самостійних висловлювань відповідно до запропонованої ситуації.

Навчання усіх видів мовленнєвої діяльності відбувається комплексно, з координуванням  процесів навчання та контролю, розвиваючи також у студентів навички самостійної роботи.

 

Рівні володіння польською мовою:

Poziom podstawowy 1 Людина, що володіє польською мовою на цьому рівні, розуміє і може застосовувати розмовні вирази і прості висловлювання, що стосуються конкретних потреб щоденного життя. Вміє формулювати питання, що належать до сфери приватного життя, що стосуються, наприклад, місця, в якому живе, людей, яких знає, і речей, якими володіє, а також відповідати на питання даного типу. Вміє представитися і представити інших. Вміє вести просту розмову за умови, що співрозмовник говорить повільно, зрозуміло і готовий допомогти.
Poziom podstawowy 2 Людина, що володіє польською мовою на цьому рівні, розуміє висловлювання і часто використовувані вирази в темах, пов’язаних зі щоденним життям, наприклад, елементарна інформація, що стосується співрозмовника і його сім’ї, покупок, оточення, роботи. Вміє порозумітися в стандартних, простих комунікаційних ситуаціях, які передбачають тільки безпосередній обмін думкою на знайомі і типові теми. Вміє простим способом описувати своє походження і оточення, в якому живе, а також торкатися питань, пов’язаних з найбільш важливими потребами щоденного життя.
Poziom średnio zaawansowany Людина, що володіє польською мовою на цьому рівні, розуміє значення головних мотивів повідомлення, що міститься в зрозумілих, стандартних висловлюваннях, які стосуються знайомих для нього питань і подій, типових для роботи, навчання, вільного часу і тощо. Вміє порозумітися в більшості комунікаційних ситуацій, які можуть виникнути під час поїздки по Польщі. Вміє утворювати прості, зв’язкові усні або письмові висловлювання на теми, які йому знайомі або його цікавлять. Вміє описувати враження, події, надії, мрії та наміри, коротко обґрунтовуючи або пояснюючи свою думку і плани.
Poziom średnio zaawansowany wyższy Людина, що володіє польською мовою на цьому рівні, розуміє значення головних мотивів повідомлення, що міститься в складних текстах на конкретні і абстрактні теми, включаючи розуміння дискусії на технічні теми, пов’язані з його спеціалізацією. Вміє порозумітися настільки побіжно і спонтанно, що веде нормальний розмову з поляком, не викликаючи при цьому напруги у будь-якої зі сторін. Вміє — в широкому діапазоні тем — формулювати чіткі і докладні усні або письмові висловлювання, а також пояснювати свою думку з питань, що є предметом дискусії, аналізувати недоліки і переваги різних рішень.
Poziom zaawansowany Людина, що володіє польською мовою на цьому рівні, розуміє широкий діапазон важких, довших текстів, помічаючи також приховані значення, виражені побічно. Вміє висловлюватися вільно, спонтанно, легко знаходить відповідні формулювання. Ефективно і вільно користується польською мовою в спілкуванні зі знайомими, в громадських, освітніх або професійних контактах. Вміє формулювати чіткі, добре складені, докладні усні або письмові висловлювання, що стосуються складних проблем, вміло і правильно користуючись правилами організації висловлювання, зв’язками, об’єднанням елементів тексту.
Poziom biegły Людина, що володіє польською мовою на цьому рівні, може легко зрозуміти практично все, що почує або прочитає. Вміє викладати інформацію з різних письмових або усних джерел, зв’язно викладає тези і пояснення, які містяться в них. Вміє висловлювати свої думки побіжно, спонтанно і точно, тонко розрізняючи відтінки значень навіть в найскладніших висловлюваннях.

 

Мовні курси проводяться за підручниками, які видаються в Польщі: Hurra Po Polsku 1, Hurra Po Polsku 2, Hurra Po Polsku 3

Міжнародні іспити з польської мови: Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego – екзамен польської мови як іноземної — B1 (poziom podstawowy), B2 (poziom średni ogólny) и C2 (poziom zaawansowany).

Поиск